පදපෙරළිය Sinhala Word For Pc (Free Download – Windows 10/8/7 And Mac)

1.0.8

  • Payment
Have you ever imagined you can now use the පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffleapp for PC? You must be wondering how you can install an android app on your PC. Well, an android emulator can help you to install a පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle app on your PC. You need to choose an emulator and first install it. Then you will be able to get a පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle app for windows.

After installing the පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle app for PC, you will get the same facilities that normally you will get in an android app. The පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle app using the process will be much easier. Also, for smooth and better performance you can try this පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffleapp on PC.Can you find all the Sinhala words that can be made from 6 random letters? Expand your Sinhala vocabulary by solving these challenging anagram word puzzles!
Download APK
4.7/5 Votes: 64
Developer
i-Realitysoft
Updated
November 29, 2020
Size
11M
Version
1.0.8
Requirements
4.4 and up
Get it on
Google Play

Report this app

Description

Can you find all the Sinhala words that can be made from 6 random letters? Expand your Sinhala vocabulary by solving these challenging anagram word puzzles!

The game features over 10,000 Sinhala words and an unending supply of puzzles that will keep you occupied for hours! The app also contains a built-in Sinhala-to-English dictionary: simply tap on a word to see its translation.

Enjoy the game and follow our Facebook page for new updates!

———————————————————————————————————-

අකුරු 6කින් සෑදිය හැකි සියලුම සිංහල වචන ඔබට සොයාගත හැකිද? මෙහි ඇති ප්‍රහේලිකා විසඳීමෙන් ඔබේ සිංහල දැනුම පුළුල් කරගන්න!

සිංහල වචන 10,000කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ ප්‍රහේලිකා සිය ගණනක් ඇතුලත් වූ මෙම Android game එක ඔබත් රස විඳින්න.

Safely Download & Install the පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle app for PC

Installing an android app like පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle on PC is easy if you choose Nox Player, Bluestacks, or MEmu. Pick any of the emulators and follow the below steps to get පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle on your PC.

How to download & Install App for Your PC

  1. Go to the official website of Nox Player, MEmu, or Bluestacks.
  2. Install the emulator and open it from your PC.
  3. Open the Play Store and log in with your Gmail account.
  4. Search for the පදපෙරළිය - Sinhala Word Shuffle and then click install.
  5. After some time your app will be installed and ready to run on PC.

What's new

New words and bug fixes. Read more Collapse

Video

Images

Download links

Leave a Reply

Your email address will not be published.